HẢI PHÒNG (24 - 28/12/2019) - THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đại lý hàng hải - Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam (VISABA) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019 tại TP. Hải Phòng, bao gồm 3 học phần :

28/10/2019